Kérvények, nyomtatványok

A járványügyi készültségre való tekintettel fennmarad az elektronikus ügyintézés az Egyetemen, ideértve a szakdolgozati folyamatok kizárólag online kezelését is.

E-mailen keresztül benyújtható kérelmek

Az alábbi kérvényeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a th@gtk.elte.hu e-mail címre megküldve.

Cím Módosítva Megjegyzés
Cím Módosítva Megjegyzés
Átvételi kérelem 2019.10.11. postai úton benyújtható kérelem
Vendéghallgatói jogviszony iránti kérelem 2019.10.11. elektronikusan benyújtható kérelem

Neptunon keresztül benyújtható kérelmek

Az alábbi kérvények az az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban érhetők el.

Átsorolás alóli mentesség iránti kérelem

Bejelentés hallgató szakos jogviszonyának végleges megszüntetéséről

Dékáni méltányosság iránti kérelem

Igazolás kiállítása iránti kérelem (hallgatói jogviszony igazolás, kreditigazolás, teljesítésigazolás)

Igazolt távolmaradás vizsgáról bejelentése

Képzésváltoztatás iránti kérelem

Képzésváltás/Munkarend (tagozat) váltás iránti kérelem

Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem

Kreditátviteli kérelem

Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kérvények

Önköltség kreditalapon történő meghatározása iránti kérelem

Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból

Utólagos szakmai modul választás iránti kérelem

Utólagos tárgyfelvétel iránti kérelem

Utólagos tárgyleadás iránti kérelem

Záróvizsga jelentkezés visszavonása


Átsorolás alóli mentesség iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Kérelem átsorolás alóli mentességre 2021/22/2" címen.

A kérvényt a tavaszi félévben a vizsgaidőszak ötödik hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani a kari tanulmányi bizottság részére. A határidők elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

Tájékoztató a kérelemről

A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók közül azt kell átsorolni, aki utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerzett legalább 36 kreditet, vagy nem érte el a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott átlagot (gazdálkodástudományi képzési területen 3,00).

A hallgató ilyen irányú kérelme esetén a kari tanulmányi bizottság – legkésőbb a tavaszi félév vizsgaidőszaka hatodik hetében hozott – döntése alapján a hallgatót tanulmányaiban akadályozó betegség, szülés vagy egyéb a hallgatónak fel nem róható ok (különösen akkor, ha a hallgató a kreditátviteli döntés alapján az átsorolás alapjául szolgáló két félévben nem tud megfelelő számú kreditet felvenni) esetén mentesülhet az átsorolás alól.

(A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes szabályozás a HKR 132/A. §-ban érhető el.) 

 

Bejelentés hallgató szakos jogviszonyának végleges megszüntetéséről

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Bejelentés hallgató szakos jogviszonyának végleges megszüntetéséről" címen.

Tájékoztató a kérelemről

A hallgató a kérvény segítségével bejelenti, hogy adott szakját megszünteti. Amennyiben ez az egyetlen szakja, úgy megszűnik a hallgató és az egyetem közötti jogviszony is.

A szakos jogviszony megszüntetése maga után vonja a tárgyfélév státuszának alakulását:

 • statisztikai határidő (okt./márc. 14.) előtti bejelentés esetén: amennyiben a hallgató szakhoz tartozó tárgyféléve aktív volt, úgy passzívra változik.
 • statisztikai határidő utáni bejelentés esetén a félév státusza nem módosul. Amennyiben aktív volt a státusz és a finanszírozási forma államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, akkor a tárgyfélév az Nftv. 47. § (1) bekezdés szerinti támogatási időbe beszámít.

Ha a kérvényt leadó hallgatónak van legalább egy aktív (lejárt vagy nem lejárt) kiírt tétele vagy ösztöndíj-visszafizetése, akkor a bejelentés tartalmaz egy, ezen tartozásokra vonatkozó tartozáselismerő nyilatkozatot is, ugyanis a Ptk. 6:25 § (1) bekezdés a) pont szerint az elévülést megszakítja a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése. A Ptk. 6:26. § szerint a tartozás elismerésétől a tartozás jogcíme nem változik meg, de a tartozását elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása az elismerés időpontjában nem vagy alacsonyabb összegben állt fenn, bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelésen vagy érvénytelen szerződésen alapult.

 

Dékáni méltányosság iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Dékáni méltányosság iránti kérelem" címen.

Tájékoztató a kérelemről

Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a dékán a Különös részben meghatározott esetekben – a hallgató kérelmére – a jelen Szabályzat bármely rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat.

A méltányossági jogkörben meghozott döntéshez a dékán köteles kikérni az ügy tárgya szerint érintett oktatási szervezeti egység és/vagy oktató, vagy illetékes testület/bizottság véleményét.

A dékán különösen a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizonyított tények, események esetén gyakorolhat méltányosságot.

Nincs helye méltányosságnak

 • a felvételt elutasító határozat esetén,
 • ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy mulasztása miatt került rendkívüli helyzetbe, kivéve, ha a magatartás vagy a mulasztás súlyához képest aránytalan a jogkövetkezmény.

A dékán méltányossági döntés keretében tanulmányok teljesítése alól felmentést nem adhat.

Az dékáni méltányosság a hallgató tanulmányai során képzésenként két alkalommal lehetséges.

A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, valamint csatolni kell azok igazolását.

A méltányossági kérelem az alábbi határidőkben engedélyezhető:

 • határidőn túli átvétel, regisztráció, és regisztráció visszavonása engedélyezése esetén csak a szorgalmi időszak második hetének végéig,
 • kivételes tanulmányi rend és utólagos tárgyfelvétel iránti kérelem esetén a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig.

Nem gyakorolható méltányossági döntés az alábbi esetekben:

 • határidő módosítása, ha az adott ügyben jogvesztő határidejű rendelkezés van érvényben;
 • meghosszabbított határidő módosítása, ha valamely határidő tekintetében az intézet pótlási, korrigálási lehetőséget, meghosszabbított határidőt biztosít és a hallgató nem igazolja a határidő lekésése esetében a 143. § (3) bekezdés szerinti, a családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli tényeket, eseményeket;
 • tanulmányi és vizsgakötelezettségek alóli felmentés, ideértve az előfeltételi rendszer alóli mentességet is;
 • valamely szabálytalanul megszerzett teljesítés érvényesítése;
 • térítési/szolgáltatási díj alóli mentesség – ide nem értve a képzés önköltségét,
 • jogszabály által kötelezően meghatározott feltétel alól.

(A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes szabályozás a HKR 143.§-ban és 364/A. §-ban érhető el.) 

 

Igazolás kiállítása iránti kérelem (hallgatói jogviszony igazolás, kreditigazolás, teljesítésigazolás)

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Kérelem igazolás kiállításához" címen. (A Neptun kérvény félévhez kötött kérvény, vagyis a hallgató számárá az után érhető el, hogy bejelentést tett a félévre.)

A kérvény az adott félév regisztrációs időszakának végétől nyújtható be.

Tájékoztató a kérelemről

A kérvénnyel az alábbi igazolások kiállítását kérheti a Tanulmányi Hivataltól:

 • hallgatói jogviszony igazolás:
  • A Neptun hallgatói web Információ/Általános nyomtatványok menüjén elérhető az "Igazolás egyetemi tanulmányok folytatásáról" nyomtatvány, amely információt ad a hallgató jogviszonyáról, az intézményben folytatott tanulmányairól. A nyomtatvány jelenleg csak magyar nyelven érhető el, az igazolás kiállítása azonnal megtörténik.

  • Az "Igazolás kiállítása iránti kérelem" benyújásával hivatalos, papír alapon kiállított, vagy digitális aláírással ellátott elektronikus igazolás kerül kiállításra, amely átfutási ideje öt munkanap.

 • kreditigazolás (a felsőoktatási intézmény által kiadott  és hitelesített papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy  (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. §  (5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a  hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek  meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény) meghatározott kompetenciáinak)
 • teljesítésigazolás (az Elektronikus Tanulmányi Rendszerből a hallgató kérelmére  képzésenként kinyomtatott és hitelesített okirat, amely a lezárt félévekben teljesített,  valamint az aktuális félévben felvett kurzusokat és teljesítésük esetén azok eredményét  tartalmazza)

Igazolt távolmaradás vizsgáról bejelentése

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Igazolt távolmaradás vizsgáról bejelentése" címen. 

A  HKR 71. § (7) bekezdésében meghatározott igazolt távolmaradás megállapításához a vizsgát követő 72 órán belül nyújtható be a kérvény.

 

Képzésváltoztatás iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Képzésmódosítás " címen.

A kérvény a szorgalmi időszak végétől tavaszi félévben július 1-ig, őszi félévben január 20-ig nyújtható be.

Tájékoztató a kérelemről

A kérvény leadásával a hallgató képzésének váltását vagy képzése tulajdonságainak módosítását kezdeményezheti. Képzésváltás fogalom alatt a HKR 34/B. § (1) pontban felsorolt elemek értendőek, képzésmódosítás fogalom alatt a képzés tulajdonságainak (munkarendjének, nyelvének) megváltoztatása értendő.

A kérvénnyel képzésmódosítás esetén a munkarend és a képzési nyelv változtatás kérelmezhető, a kérvény képzésihely váltás kezdeményezésére nem ad lehetőséget.

A képzésváltás és képzésmódosítás tényének elkülönítése fontos HKR 34/B. § (2) pontban megfogalmazott számossági követelmény miatt „Képzésváltásra ugyanazon hallgatói jogviszonyban egy alkalommal kerülhet sor”.

 

Képzésváltás/Munkarend (tagozat) váltás iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Képzés/Munkarend váltás iránti kérelem" címen.

(A kérvényt kizárólag azon mesterszakos hallgatók nyújthatják be, akik az adott félévben iratkoztak be. Minden egyéb esetben a "Képzésmódosítás iránti kérelem" a benyújtandó. A Neptun kérvény félévhez kötött kérvény, vagyis a hallgató számárá az után érhető el, hogy bejelentést tett a félévre.)

A kérelem a kurzusfelvételi időszakban (2022. január 20-án 20:00 órától 2022. február 11-én 16:00 óráig) nyújtható be a kari Tanulmányi Bizottság részére..

Tájékoztató a kérelemről

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben

 • alapszakos hallgató nyújtja be kérvényt, a térítési és szolgáltatási díjakról szóló kancellári utasítás értelmében a kérelem pozitív elbírálása esetén a Tanulmányi Hivatal 3.500 Ft-os díjat ír ki a Neptunban adminisztrációs határidő elmulasztás jogcímen.
 • mesterszakos hallgató a kérvényt nem  beiratkozása félévében nyújtja be, a térítési és szolgáltatási díjakról szóló kancellári utasítás értelmében a kérelem pozitív elbírálása esetén a Tanulmányi Hivatal 3.500 Ft-os díjat ír ki a Neptunban adminisztrációs határidő elmulasztás jogcímen.

Indoklás: A HKR 34/B. § értelmében a képzésváltás iránti kérelmeket az őszi félévre vonatkozóan: július 1-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan: január 20-ig kell benyújtani a "Képzésmódosítás" című Neptun kérvényen.

(A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes szabályozás a HKR 34/B. §-ban érhető el.)

 

Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem" címen. (A Neptun kérvény félévhez kötött kérvény, vagyis a hallgató számárá az után érhető el, hogy bejelentést tett a félévre.)

A kérelem a kurzusfelvételi időszakban (2022. január 20-án 20:00 órától 2022. február 11-én 16:00 óráig) nyújtható be a kari Tanulmányi Bizottság részére.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEMRŐL

A kivételes tanulmányi rendről szóló kérelemhez csatolni kell a kérelem indokát alátámasztó igazolásokat, egyéb dokumentumokat. Ha a kérelem hiányos (ide értendő az alátámasztó igazolások, dokumentumok hiánya is), a bizottság nem tud döntést hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

HKR 74. §-a alapján 

A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem indoka(i):

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő szakmaitudományos tevékenység, beleértve a szakkollégiumi tagságot, a tutorálást és a honorácior státuszt is
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti egyetemi közéleti tevékenység 
 • külföldi tanulmányi, külföldi szakmai gyakorlati ösztöndíj vagy az adott félévet meg nem haladó időtartamú, olyan külföldi munkavállalás, ami előzetes kreditvizsgálat alapján szakmai kreditként befogadható 
 • szüléssel, csecsemőgondozással kapcsolatos indokok 
 • a hallgató vagy közvetlen hozzátartozójának egészségi állapotára vonatkozó körülmény 
 • első osztályú, élsportolói tevékenység, nemzeti válogatott kerettagság 
 • a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel 
 • külföldi hallgató esetében a Magyarországra való bejutás lehetetlenülése 

A kivételes tanulmányi rend keretében a következő kedvezmény(ek) kérhetők: 

 • részleges felmentés az óralátogatási kötelezettség alól 
 • teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól 
 • vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye 
 • a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése
 • egyéb

 

Kreditátviteli kérelem

A kérelem benyújtásának módjáról részletes tájékoztatást talál a Tanulmányi Hivatal > Kreditátvitel, kreditelismerés oldalon.

 

Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kérvények

Az alábbi Neptun kérvények "Tárgyról indítható" típusú kérvények. A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki a Tanulmányok>Mintatanterv menüpontot. A mintatanterv kiválasztását követően a Szakmai gyakorlat c. tárgy sorának végén kattintson a Lehetőségek ('+' jel) ikonra, majd válassza ki a Kérvény leadása opciót. Ezt követően az alábbi kérvények közül választhat:

 • Szakmai gyakorlat: előzetes elbírálás iránti kérelem
  • A kérvény a kurzusfelvételi időszak végétől a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig adható le.
 • Szakmai gyakorlat kreditátvitellel történő teljesítése iránti kérelem 
  • A kérvény a kurzusfelvételi időszak végétől a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig adható le.
  • Kötelezően csatolandó dokumentumok: igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről, a szakmai gyakorlat leírása
  • A hiányosan benyújtott kérelem esetében a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 • Szakmai gyakorlat beszámoló
  • A kérvény a kurzusfelvételi időszak végétől a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig adható le.
  • Kötelezően csatolandó dokumentumok: igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről, a szakmai gyakorlat leírása
  • A hiányosan benyújtott kérelem esetében a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Önköltség kreditalapon történő meghatározása iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Képzés önköltség kreditalapon történő meghatározása iránti kérelem" címen. (A Neptun kérvény félévhez kötött kérvény, vagyis a hallgató számárá az után érhető el, hogy bejelentést tett a félévre.)

A kérelem a képzésönköltség kiírásától az őszi félévben szeptember 15-ig, a tavaszi félévben február 15-ig nyújthetó be.

Tájékoztató a kérelemről

A HKR 363. § (6) bekezdése alapján "Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató a képzési időt meghaladóan egy alkalommal kérelmezheti, hogy az adott félévre meghatározott önköltség helyett felvett kreditjei után alapképzésben 9.000 Ft, mesterképzésben 12.000 Ft kreditenkénti önköltséget fizethessen, feltéve, hogy az abszolutórium megszerzéséig a Szakdolgozat című tantárgyhoz rendelt kreditértéken túl legfeljebb 10 kredit hiányzik."

 

Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból" címen.

Tájékoztató a kérelemről

Rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül – kérelmezheti a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatásával regisztrációjának visszavonását. A regisztráció visszavonásáról ilyen esetben a kari tanulmányi bizottság dönt.

(A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletes szabályozás a HKR 36.§-ban érhető el.) 

 

Utólagos szakmai modul választás iránti kérelem

Amennyiben a hallgató a szakmai modul választási időszakban a szakmai modul választásban nem vett részt, az utólagos szakmai modul választást a dékáni méltányosságai terhére tudja kérelmezni. A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Dékáni méltányosság iránti kérelem" címen.

Az ezirányú dékáni méltányosság iránti kérelem az adott félév szakmai modul választási időszakának végétől a kurzusfelvételi időszak végéig nyújtható be.

Tájékoztató a kérelemről

Felhívjuk a figyelmet, hogy a térítési és szolgáltatási díjakról szóló kancellári utasítás értelmében a kérelem pozitív elbírálása esetén a Tanulmányi Hivatal 3.500 Ft-os díjat ír ki a Neptunban adminisztrációs határidő elmulasztás jogcímen.

 

Utólagos tárgyfelvétel iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Utólagos tárgyfelvételi kérelem " címen.

A kérvényt az adott félév tárgyfelvételi időszakának végétől számított egy hétben belül lehet benyújtani.

Tájékoztató a kérelemről

A kérvény leadásával a hallgató tárgyfelvételi időszakot követő egy héten belül tárgyfelvételt kezdeményezhet az adott félévre meghirdetett tárgyak közül. A kérelem elfogadásáról a Tanulmányi Hivatal dönt, létszám korlát elérése esetén az oktató jóváhagyását is kikérve. (HKR 62/A. §)

 

Utólagos tárgyleadás iránti kérelem

A kérvény kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Utólagos tárgyleadási kérelem" címen.

A kérvényt az adott félév tárgyfelvételi időszakának végétől vizsgaidőszak végéig lehet benyújtani a a kari tanulmányi bizottság részére.

Tájékoztató a kérelemről

A kérvény leadásával a hallgató tárgyfelvételi időszakon kívül betegség miatti tárgyleadást kezdeményezhet az adott szakjához tartozó adott féléves kurzuslistájából. A kérelem elfogadásáról a Tanulmányi Bizottság dönt. (HKR 61. § (6) bekezdés a) pontja)

 

Záróvizsga jelentkezés visszavonása

A kérvény

 • kizárólag Neptunon keresztül nyújtható be, amely elérhető az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés>Kérvények menüpontban "Záróvizsga jelentkezés visszavonása" címen.
 • az adott félév záróvizsga időszak jelentkezést lezárutától a záróvizsga napját megelőző 72 óráig nyújtható be.
 • azon hallgatók számára érhető el, akik az adott félévben záróvizsga időszakra jelentkeztek.

"A záróvizsgára a jelentkezést az érintett hallgató, valamint a volt hallgató legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően visszavonhatja. Visszavont záróvizsgára jelentkezés esetén a hallgató – a különös méltánylást érdemlő, a visszavonással egyidejűleg igazolt, a 143. § (3) bekezdésében meghatározott valamely ok kivételével – legkorábban a következő záróvizsgaidőszakra jelentkezhet újra záróvizsgára." [HKR 359. § (2)]