Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátviteli eljárás: a hallgatói jogviszony alatt a már korábban megszerzett kreditek befogadása a hallgató mintatantervében előírt követelményekre.
Előzetes kreditelismerési eljárás: a felvételi eljárással kapcsolatban a mesterképzések bemeneti kreditkövetelményei teljesülésének vizsgálata.


KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS

A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem az Intézeti Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Az ELTE GTK Kreditátviteli Bizottságának összetétele

 • Elnöke: oktatási dékánhelyettes (elnök)
 • Tagjai: tanszékenként 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő hallgató
 • Titkára: a Tanulmányi Hivatal vezető által megbízott ügyintéző

A kreditátviteli eljárás típusai

A Kari Kreditátviteli Bizottság a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetését az alábbiak szerint végzi.


I. Korábban teljesített kreditek beszámítása mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választott tárgyra

Nftv. 49. § (5) szerint „Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés - tantárgy (modul) tárgyleírásában előírt kimeneti követelményei alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. ... A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.”

 1. Korábbi képzésen – képzési szinttől függetlenül – teljesített kreditek beszámítása a GTK bármelyik alapképzési szakjának mintatantervében szereplő kötelező vagy kötelezően választott tárgy esetében a tárgytematikák összevetésével történik.
 2. Korábbi mester-, vagy osztatlan képzésen teljesített kreditek beszámítása a GTK bármelyik mesterképzési szakjának mintatantervében szereplő kötelező vagy kötelezően választott tárgy esetében a tárgytematikák összevetésével történik.
 3. Korábbi alapképzésen teljesített kreditek beszámítása a GTK bármelyik mesterképzési szakjának mintatantervében szereplő kötelező vagy kötelezően választott tárgy esetében a szakterületi egyezőség ellenőrzését követően (a befogadtatni kívánt tárgy és a „kiváltásra” megjelölt tárgy azonos szakterülethez tartozik-e) a hallgató írásos beszámoló formájában (zárthelyi dolgozat) ad számot a korábban megszerzett tudásáról.
  A zárthelyi dolgozatokra a szorgalmi időszak harmadik hetében kerül sor, amelynek pontos időpontjáról a hallgatók Neptun üzenetben kapnak tájékoztatást a szorgalmi időszak második hetének végéig.
  Amennyiben a hallgató a zárhelyi dolgozaton 50%-ot ér el, a kreditátviteli kérelme a korábban szerzett eredménnyel befogadásra kerül.
  Amennyiben a hallgató a zárhelyi dolgozaton 50%-ot nem ér el, vagy a zárthelyi dolgozaton nem vesz részt, a kreditátviteli kérelme elutasításra kerül.

Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: kredit beszámítása kötelező és kötelezően választott tárgyra”. 
A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki a Tanulmányok>Mintatanterv menüpontot. A mintatanterv kiválasztását követően a megfelelő tárgy sorának végén kattintson a Lehetőségek ('+' jel) ikonra, majd válassza ki a Kérvény leadása opciót.
Csatolandó dokumentum: hitelesített oklevélmelléklet vagy hitelesített törzslapkivonat vagy hitelesített kreditigazolás vagy hitelesített teljesítés igazolás (régebbi képzések esetén a leckekönyv adott oldala/oldalai), és hitelesített tárgyleírás vagy hitelesített tárgytematika.


II. Korábban teljesített kreditek beszámítása szabadon választható kreditekként

Az ELTE Oktatási és Képzési Tanács XIII/2022. (IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében a korábban teljesített kreditek az alábbi esetekben számíthatók be szabadon választható kreditekként. 

 1. Korábbi, sikeresen lezárt képzésről – képzési szinttől függetlenül – azon kreditek számíthatók be a mintatanterv szerinti szabadon választható kreditek terhére, amely krediteket a hallgató a korábbi képzésén az oklevél megszerzéséhez előírt kreditmennyiségen felül teljesített. Vagyis, ha a korábbi képzésen az oklevél megszerzésének feltétele például 180 kredit volt, és a hallgató a képzésen 182 kreditet teljesített, akkor a mintatanterv szerinti szabadon választható kreditek terhére 2 kredit számítható be. Ha a hallgató az adott képzésen csupán az előírt kreditmennyiséget teljesítette, akkor a képzésben szerzett kreditjei, beleértve a szabadon választhatókat is, a végzettség megszerzésének követelményeként értelmezendők, vagyis az oklevél megszerzésének részét képezik, vagyis nem lehet őket elismerni.
  Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: kredit beszámítása szabadon választható kreditre”.
  A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki az Ügyintézés>Kérvények menüpontot.
  Csatolandó dokumentum: hitelesített oklevélmelléklet vagy hitelesített törzslapkivonat (régebbi képzések esetén a leckekönyv adott oldalát/oldalai, a kreditrendszer bevezetése előtti teljesítések esetén igazolás a korábbi intézménytől arról, hogy a mintatantervi követelményeken felül teljesített-e bármit a hallgató). 
 2. Korábbi, nem lezárt képzésről – képzési szinttől függetlenül – bármely teljesített kredit beszámítható a mintatanterv szerinti szabadon választható kreditek terhére.
  Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: kredit beszámítása szabadon választható kreditre”.
  A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki az Ügyintézés>Kérvények menüpontot.
  Csatolandó dokumentum: hitelesített kreditigazolás vagy hitelesített teljesítésigazolás (régebbi képzések esetén a leckekönyv adott oldala/oldalai).


III. Munkatapasztalat beszámítása mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választott tárgyra

Nftv. 49. § (5) szerint „A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapasztalatot, továbbá a szakképesítést és szakképzettséget eredményező tanulás során szerzett ismereteket - az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint - tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.” 

A munkatapasztalat beszámítása a GTK bármelyik mesterképzési szakjának mintatantervében szereplő kötelező vagy kötelezően választott tárgy esetében a hallgató írásos beszámoló formájában (zárthelyi dolgozat) ad számot a megszerzett tudásáról.  
A zárthelyi dolgozatokra a szorgalmi időszak harmadik hetében kerül sor, amelynek pontos időpontjáról a hallgatók Neptun üzenetben kapnak tájékoztatást a szorgalmi időszak második hetének végéig. 
Amennyiben a hallgató a zárhelyi dolgozaton 50%-ot ér el, a kreditátviteli kérelme befogadásra kerül.  
Amennyiben a hallgató a zárhelyi dolgozaton 50%-ot nem ér el, vagy a zárthelyi dolgozaton nem vesz részt, a kreditátviteli kérelme elutasításra kerül. 

Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: munkatapasztalat beszámítása kötelező és kötelezően választott tárgyra”.
A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki a Tanulmányok>Mintatanterv menüpontot. A mintatanterv kiválasztását követően a megfelelő tárgy sorának végén kattintson a Lehetőségek ('+' jel) ikonra, majd válassza ki a Kérvény leadása opciót. 
Csatolandó dokumentum: szakmai önéletrajz, amely világosan megadja, hogy milyen szervezetnél, mennyi ideig, milyen pozícióban, milyen feladatokat/tevékenységeket végzett, amelyek relevánsak az elfogadtatni kívánt tárgy szempontjából. (A szakmai önéletrajz hitelességét a Kari Kreditátviteli Bizottság ellenőrizheti.)


IV. Munkatapasztalat beszámítása szabadon választható kreditként

Az ELTE Oktatási és Képzési Tanács XIII/2022. (IV.8.) OKT sz. állásfoglalása értelmében a munkatapasztalat beszámítható szabadon választható kreditként. 

A munkatapasztalat beszámítása a GTK bármelyik mesterképzési szakjának mintatantervében szereplő szabadon választható kreditek esetében a kötelezően benyújtandó szakmai önéletrajz alapján történik. 

Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: munkatapasztalat beszámítása szabadon választható kreditre”.
A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki az Ügyintézés>Kérvények menüpontot. 
Csatolandó dokumentum: szakmai önéletrajz, amely világosan megadja, hogy milyen szervezetnél, mennyi ideig, milyen pozícióban, milyen releváns feladatokat/tevékenységeket végzett. (A szakmai önéletrajz hitelességét a Kari Kreditátviteli Bizottság ellenőrizheti.) 


V. Erasmus+ program keretében külföldön teljesített kredit beszámítása kötelező és kötelezően választott tárgyra

A hallgató a jelenlegi képzése idején Erasmus+ program keretében külföldön teljesített kreditjeit az alábbi kérvénynyomtatvány és a csatolandó dokumentumok benyújtásával tudja kérelmezni a mintatanterve szerinti kötelező és kötelezően választott tárgyakra. A kreditek beszámítása a tárgytematikák összevetésével történik.

Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: kredit beszámítása kötelező és kötelezően választott tárgyra”.
A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki a Tanulmányok>Mintatanterv menüpontot. A mintatanterv kiválasztását követően a megfelelő tárgy sorának végén kattintson a Lehetőségek ('+' jel) ikonra, majd válassza ki a Kérvény leadása opciót.
Csatolandó dokumentum: hitelesített kreditigazolás vagy hitelesített teljesítésigazolás, és hitelesített tárgyleírás vagy hitelesített tárgytematika, és amennyiben rendelkezik Előzetes kreditmegfeleltetésről hozott a határozattal, a határozat.


VI. Erasmus+ program keretében külföldön teljesített kredit beszámítása szabadon választható kreditekként

A hallgató a jelenlegi képzése idején Erasmus+ program keretében külföldön teljesített kreditjeit az alábbi kérvénynyomtatvány és a csatolandó dokumentumok benyújtásával tudja kérelmezni a mintatanterve szerinti szabadon választható kreditek terhére.

Benyújtandó kérvénynyomtatvány: „Kreditátviteli kérelem: kredit beszámítása szabadon választható kreditre”.
A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki az Ügyintézés>Kérvények menüpontot.
Csatolandó dokumentum: hitelesített kreditigazolás vagy hitelesített teljesítésigazolás.

A kreditátviteli kérelem benyújtási idősávja (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs)

2023/2024. tanév első (őszi) félév:
2023. szeptember 1-én 20:00 órától 2023. szeptember 15-én 16:00 óráig
A határidő jogvesztő határidő, elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

A dokumentumok benyújtásának módja

A kreditátviteli kérelmet kizárólag a Neptun hallgatói webes felületén keresztül lehet benyújtani.

A hiányosan benyújtott kérelem esetében a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke nem lehet több az adott szak (ideértve a doktori képzést is) tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén az igazgató egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.

A felvételi eljárás keretében azonos szakra újra felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: újra felvettek) esetében a korábban ugyanazon szakon az Egyetemen teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli eljárásban kerül sor. Az újra felvettek esetében nem szükséges a képzés kreditértéke harmadát az adott képzésen teljesíteni.

Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet a szorgalmi időszak harmadik napjáig, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban a hallgató rendes kreditátviteli kérelmet a későbbiekben is benyújthat.


ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS

A felvételi eljárás során a jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárását az ELTE GTK hivatalból lefolytatja, az előzetes kreditelismerési eljárás eredményéről határozatban tájékoztatja a jelentkezőt. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához a jelentkező mihamarabb, de legkésőbb az adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés végső határidejéig köteles feltölteni a felvi.hu oldalra a jelentkezés dokumentumai közé valamennyi korábbi felsőoktatási képzése vonatkozásában a leckekönyvének másolatát, vagy elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott leckekönyvét, vagy oklevélmellékletét, vagy kreditigazolását, vagy teljesítésigazolását.