Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátviteli eljárás: a hallgatói jogviszony alatt a már korábban megszerzett kreditek befogadása a hallgató mintatantervében előírt követelményekre.
Előzetes kreditelismerési eljárás: a felvételi eljárással kapcsolatban a mesterképzések bemeneti kreditkövetelményei teljesülésének vizsgálata.


KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS

A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem az Intézeti Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Az ELTE GTK Kreditátviteli Bizottságának összetétele:

  • Elnöke: oktatási ügyekért felelős igazgatóhelyettes (elnök)
  • Tagjai: tanszékenként 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő hallgató
  • Titkára: a Tanulmányi Hivatal vezetője

A kreditátviteli eljárás lefolytatásához benyújtandó dokumentumok:

Kérvénynyomtatvány, amely elérhető az ELTE Neptun HWEB felületen

  • a mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választott tárgyak történő kreditátvitel esetében "Kreditátviteli kérelem - kötelező és kötelezően választható mintatantervi tárgyak esetében" címen. A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki a Tanulmányok>Mintatanterv menüpontot. A mintatanterv kiválasztását követően a megfelelő tárgy sorának végén kattintson a Lehetőségek ('+' jel) ikonra, majd válassza ki a Kérvény leadása opciót.
  • a mintatanterv szerinti szabadon választható kreditek terhére történő kreditátvitel esetében "Kreditátviteli kérelem - szabadon választható mintatantervi kreditek esetében" címen. A kérvény leadásához lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre, majd válassza ki a Ügyintézés>Kérvények menüpontot. 

A Neptun kérvény félévhez kötött kérvény, vagyis a hallgató számárá az után érhető el, hogy bejelentést tett a 2022/2023. tanév őszi (I.) félévre.

Csatolandó dokumentumok:

  • mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választott tárgyak esetében a kérvényhez szükséges a korábban elvégzett tárgy(ak) hiteles teljesítés-igazolásának és hiteles tematikájának vagy feltöltése. 
  • szabadon választható tárgy esetében hiteles teljesítés-igazolás feltöltése szükséges.

A kreditátviteli kérelem benyújtási idősávja (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs):

2022/2023. tanév őszi (I.) félév:
2022. szeptember 2-án 20:00 órától 2022. szeptember 16-án 16:00 óráig
A határidő jogvesztő határidő, elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

A dokumentumok benyújtásának módja:

A kreditátviteli kérelmet kizárólag a Neptun hallgatói webes felületén keresztül lehet benyújtani.

A hiányosan benyújtott kérelem esetében a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke nem lehet több az adott szak (ideértve a doktori képzést is) tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén az igazgató egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.

A felvételi eljárás keretében azonos szakra újra felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: újra felvettek) esetében a korábban ugyanazon szakon az Egyetemen teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli eljárásban kerül sor. Az újra felvettek esetében nem szükséges a képzés kreditértéke harmadát az adott képzésen teljesíteni.

Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet a szorgalmi időszak harmadik napjáig, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban a hallgató rendes kreditátviteli kérelmet a későbbiekben is benyújthat.


ELŐZETES KREDITELISMERÉSi ELJÁRÁS

A felvételi eljárás során a jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárását az ELTE GTK hivatalból lefolytatja, az előzetes kreditelismerési eljárás eredményéről határozatban tájékoztatja a jelentkezőt. Az előzetes kreditelismerési határozatot a jelentkezőnek az adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés végső határidejéig az E-felvételi rendszerébe fel kell töltenie. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához a jelentkező mihamarabb, de legkésőbb az adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés végső határidejéig köteles feltölteni a felvi.hu oldalra a jelentkezés dokumentumai közé valamennyi korábbi felsőoktatási képzése vonatkozásában a leckekönyvének másolatát, vagy elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott leckekönyvét, vagy oklevélmellékletét, vagy kreditigazolását, vagy teljesítésigazolását.