Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátvitel, kreditelismerés

Kreditátviteli eljárás: a hallgatói jogviszony alatt a már korábban megszerzett kreditek befogadása a hallgató mintatantervében előírt követelményekre.
Előzetes kreditelismerési eljárás: a felvételi eljárással kapcsolatban a mesterképzések bemeneti kreditkövetelményei teljesülésének vizsgálata.


KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS

A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem az Intézeti Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Az ELTE GTK Kreditátviteli Bizottságának összetétele:

  • Elnöke: oktatási ügyekért felelős igazgatóhelyettes (elnök)
  • Tagjai: tanszékenként 1-1 fő, a HÖK által delegált 2 fő hallgató
  • Titkára: a Tanulmányi Hivatal vezetője

A kreditátviteli eljárás lefolytatásához benyújtandó dokumentumok:

A kreditátviteli kérelem elérhető a Neptun hallgatói webes felületen az Ügyintézés/Kérvények menüpontban "Kreditátviteli kérelem 2021/22/1" címen. (A Neptun kérvény félévhez kötött kérvény, vagyis a hallgató számárá az után érhető el, hogy bejelentést tett a 2021/22/1 félévre.)

Csatolandó dokumentumok:

  • mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választott tárgyak esetében a kérvényhez szükséges a korábban elvégzett tárgy(ak) hiteles teljesítés-igazolásának és hiteles tematikájának vagy feltöltése. (Az ELTE GTK-án korábban elvégzett tárgyak esetén sem teljesítés-igazolás, sem pedig tárgytematika benyújtása nem szükséges.) 
  • szabadon választható tárgy esetében hiteles teljesítés-igazolás feltöltése szükséges.

A kreditátviteli kérelem benyújtási idősávja (a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs):

2021/2022. tanév I. (őszi) félév:
2021. augusztus 27. 20:00 órától 2021. szeptember 10. 16:00 óráig
A határidő jogvesztő hatáidő, elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

A dokumentumok benyújtásának módja:

A kreditátviteli kérelmet kizárólag a Neptun hallgatói webes felületén az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető "Kreditátviteli kérelem 2021/22/1" című kérvényen keresztül lehet benyújtani.

A hiányosan benyújtott kérelem esetében a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke nem lehet több az adott szak (ideértve a doktori képzést is) tantervi követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-ánál. Ettől szakterületi azonosság esetén az igazgató egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.

A felvételi eljárás keretében azonos szakra újra felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: újra felvettek) esetében a korábban ugyanazon szakon az Egyetemen teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli eljárásban kerül sor, melynek keretében kreditigazolás benyújtása nem szükséges, ha az érintett tárgyak leírása az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rendelkezésre áll. Az újra felvettek esetében nem szükséges a képzés kreditértéke harmadát az adott képzésen teljesíteni.

Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet a szorgalmi időszak harmadik napjáig, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban a hallgató rendes kreditátviteli kérelmet a későbbiekben is benyújthat.


ELŐZETES KREDITELISMERÉSi ELJÁRÁS

A felvételi eljárás során a jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárását az ELTE GTK hivatalból lefolytatja, az előzetes kreditelismerési eljárás eredményéről határozatban tájékoztatja a jelentkezőt. Az előzetes kreditelismerési határozatot a jelentkezőnek az adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés végső határidejéig az E-felvételi rendzsrébe fel kell töltenie. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához a jelentkező mihamarabb, de legkésőbb az adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés végső határidejéig köteles feltölteni a felvi.hu oldalra a jelentkezés dokumentumai közé valamennyi korábbi felsőoktatási képzése vonatkozásában a leckekönyvének másolatát, vagy elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott leckekönyvét, vagy oklevélmellékletét, vagy kreditigazolását, vagy teljesítésigazolását.