Felvételizőknek

Felvételizőknek

JELENTKEZÉS A DOKTORI ISKOLÁBA

Elérhetőség: ELTE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
Cím: ELTE Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Hivatal 1088 Budapest, Rákóczi út 7. fszt. 
E-mail: Rajki Melinda (rajki.melinda@gtk.elte.hu)

Jelentkezési időszak: 2023. április 1. – május 26. elektronikusan
Jelentkezési lap kitöltése és benyújtása kizárólag elektronikusan: https://doktorifelveteli.elte.hu/
Jelentkezési határidő: 2023. május 26.

A felvételi vizsga időpontja: 2023. június 15–30.
A felvételi kiértesítés időpontja: 2023. július 31-ig
Várható keretszám: 10 fő
A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9.000 Ft  

A jelentkezési díjat az alábbi munkaszámra kérjük befizetni:
Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Számlaszáma: 10032000-01426201-00000000
Közlemény: I11150/18-a kérelmező vezeték- és keresztneve

Juttatásokkal, önköltséggel kapcsolatos információk:
Ösztöndíj: az államilag meghatározott feltételek szerint.
Önköltségi díj: 100 eFt/félév

A jelentkezést és felévteli eljárás szabályait a Doktori Iskola Működési Szabályzatának 2–8. paragrafusai tartalmazzák.

KÉPZÉSI FORMÁK

A Doktori Iskolába nappali tagozatos szervezett képzésre (4+4 félév), ezen belül ösztöndíjas (államilag támogatott) és költségtérítéses formára lehet jelentkezni.

A Doktori Iskolába részidős (levelező) szervezett képzésre (4+4 félév) vagy egyéni képzési rend szerint csak költségtérítéses formára lehet jelentkezni. 

Egyéni képzési rend szerinti tanulmányok esetében a tanulmányi idő eseti megállapítására (a pályázó írásban dokumentált szakmai tevékenysége figyelembevételével) a Doktori Iskola vezetője tesz javaslatot; a döntést a Gazdálkodástudományi Doktori Tanács hozza meg.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Legalább jó minősítésű egyetemi/MA/MSc diploma. 

Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le záróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti, és a beiratkozáskor igazolja, hogy diplomája minősítése legalább jó rendű.

Angol „C” típusú középfokú, államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetőleg ezzel egyenértékű nyelvtudást igazoló egyéb bizonyítvány, okirat.

JELENTKEZÉS ÉS A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A Doktori Iskolai képzéseire történő jelentkezésre – így a jelentkezés benyújtására, illetve a csatolandó/csatolható mellékletek benyújtására is – online módon, az egyetem oldalán keresztül nyílik lehetőség. Az alább felsorolt dokumentumok benyújtása a felület adatlapjának kitöltésével, valamint a kért dokumentumok feltöltésével valósul meg. 

Online jelentkezési link

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Egyetemi szintű oklevél másolata
 • Angol államilag elismert legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs jegyzék (opcionális)
 • Tématerv (kutatási terv), amely maximum egy-két oldal (1000-2000 karakter) terjedelmű
 • A javasolt témavezető nyilatkozata arról, hogy vállalja a jelentkező témavezetését.
 • Elismert szakértők ajánlása (opcionális)

A DOKTORI ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ MELLÉKELENDŐ TÉMATERV ELVÁRT VÁZLATA

 • A tervezett kutatással kapcsolatos legfontosabb és a pályázó által áttekintett irodalom rövid bemutatása
 • A kutatás tárgya (a témaválasztás részletezése: miről szól a kutatás, milyen kérdéseket vizsgál, hogyan kapcsolódik eddigi tudásunkhoz, korábbi kutatásokhoz)
 • A kutatás módszere(i) (elméleti keretek és empirikus eljárások, elemzési dimenziók, technikák stb.)
 • Eddigi eredmények, lépések, publikációk (a szóban forgó kutatást elkezdte-e már, és ha igen, meddig jutott benne; van-e már erről szóló publikációja)
 • Várható eredmények (milyen új ismeretek, elméleti és gyakorlati hozadékok várhatók)
 • Munkaterv (milyen szakaszokban tervezi elvégezni a kutatást; hozzávetőleges határidők)
 • Konzultációk, konzulens (kivel konzultált, illetve kikkel kíván együttműködni a jövőben; kire gondolt, mint konzulensre)

A tématerv összeállítása előtt és elékszítése közben célszerű a témavezetővel egyeztetni.

FELVÉTELI ÉS ÉRTÉKELÉSE

A felvételi három tagú vizsgabizottság előtt történik, és szóbeli meghallgatásból áll. A felvételi pontos időpontjáról a Tanulmányi Hivatal elektronikus levélben értesíti a jelentkezőket 2023. június 10-ig.

Az értékelés szempontjai:

A felvételi döntés elsődleges szempontjai:

 1. a javasolt téma megvalósíthatósága a doktori iskola kutatási területén és oktatási programjának keretein belül, 
 2. a javasolt témából várható új tudományos eredmények, 
 3. korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel, 
 4. korábbi tudományos munka során felmutatott eredmények, 
 5. több idegen nyelv ismerete, 
 6. felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság, 
 7. önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság. 

A bizottság 0–100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, s ennek alapján rangsorolja őket. A felvételhez minimum 60 pont szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát, és nem jelenti bármilyen ösztöndíj megszerzését. 

A maximálisan megszerezhető 100 pont az alábbi értékelési szempontokból adódik össze: 

 1. korábbi egyetemi tanulmányi eredmények (maximum 10 pont). Jeles diploma, vagy diplomával még nem rendelkező jelentkező esetében jeles tanulmányi átlag az utolsó félévben: 10 pont; jó diploma vagy ha a jelentkező még nem szerezte meg a diplomáját, jó tanulmányi átlag az utolsó 2 félévben: 5 pont. Ha a jelentkező három évnél korábban szerzett diplomát, kérésére a korábbi tanulmányi eredmény figyelmen kívül hagyható; ebben az esetben a c) és d) értékelési szempontok alapján 5-5 ponttal többet szerezhet.
 2. idegennyelv-ismeret (maximum 15 pont): csak a kötelezően elvárt angol „C” típusú középfokú, államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgán túli nyelvismeret vehető tekintetbe. További középfokú nyelvvizsga 5 pont. Felsőfokú nyelvvizsga 10 pont. 
 3. szakmai, tudományos tevékenység: maximum 35 pont. 
 4. szakmai felkészültség és tájékozottság: maximum 35 pont. 
 5. oktatási tevékenység: maximum 5 pont.

A felvételi döntést a felvételi bizottság javaslata alapján a Gazdálkodástudományi Doktori Tanács hozza meg.

DOKTORI TÉMÁK

A Doktori Iskola nem kizárólag a meghirdetett témákban várja a felvételizők jelentkezését. Azok, akik az alábbi linken található témák között nem szereplő saját kutatási témát javasolnak, előzetesen keressék meg a javasolt témában tájékozott kari kollégát, és egyeztessék vele kutatási tervüket. Azoknak is célszerű megkeresni a témakiíróját, és a kutatási terv elkészítése előtt konzultálni vele, akik a Doktori Iskolában kiírt témát kívánnak választani.

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=226